Giới thiệu

Ngày 28/4/2004 bằng Quyết định số 69/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 172/2004/QĐ-UB ngày 15/07/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Hồng Hà thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Năm 2010 Tổng công ty chuyển đổi thành Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV theo Quyết định số 2988/QĐ-UB ngày 7/7/2020 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH – MISSION

“Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao trong ngành cơ khí giao thông vận tải, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống con người Việt Nam.”

 

TẦM NHÌN – VISION

“Trở thành biểu tượng quốc gia trong ngành cơ khí giao thông vận tải.”